Ochrona danych i informacje prawne

Justyna Paruch M.A.
Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin (dyplomowana tłumaczka pisemna i ustna)
Tłumaczka przysięgła języka niemieckiego i polskiego, tłumaczka ustna ogólnie zaprzysiężona przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Hamm

Richthofenstraße 7
59558 Lippstadt

tel. kom.: +49 151 – 65916007
e-mail: info@dolmetscher-und-übersetzungskanzlei.de

Numer identyfikacji podatkowej 347/5209/1306

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych jest szczególnie istotna dla kierownictwa (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin). Korzystanie ze stron internetowych (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) zasadniczo jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może okazać się przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne oraz nie istnieje żadna ustawowa podstawa do jego przeprowadzenia, zazwyczaj zwracamy się do podmiotu przetwarzania danych o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu-email lub numeru telefonu podmiotu przetwarzania danych odbywa się zawsze zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi dla (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie podać do wiadomości publicznej informacje dotyczące sposobu, zakresu i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych podmioty przetwarzania danych zostaną pouczone o przysługujących im prawach.
(Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych wprowadziła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najszczelniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Mimo to, podczas przekazywania danych za pośrednictwem Internetu zasadniczo mogą występować luki w zabezpieczeniach, w związku z czym zagwarantowanie absolutnego bezpieczeństwa jest niemożliwe. Z tego względu, każdy z podmiotów przetwarzania danych ma prawo do przekazania nam danych osobowych w inny sposób, na przykład telefonicznie.


1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) opiera się na pojęciach, które zostały zastosowane także przez europejski organ ustawodawczy i wykonawczy dla potrzeb wydania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych winno być czytelne i łatwo zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, na wstępnie pragniemy objaśnić znaczenie używanych przez nas pojęć.
W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy m.in. poniższe pojęcia:

a) dane osobowe
oznacza wszelkie informacje, jakie odnoszą się do zidentyfikowanej osoby fizycznej lub osoby fizycznej, której identyfikacja jest możliwa („podmiot przetwarzania danych”); za osobę, której identyfikacja jest możliwa uważa się osobę fizyczną, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w drodze przyporządkowania do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora internetowego albo jednej bądź więcej cech szczególnych, które stanowią wyraz fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej bądź społecznej tożsamości danej osoby fizycznej.

b) podmiot przetwarzania danych
Podmiotem przetwarzania danych jest każda zidentyfikowana osoba fizyczna bądź osoba fizyczna, której identyfikacja jest możliwa, której dane osobowe przetwarzane są przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

c) przetwarzanie danych
oznacza wszelkie, przeprowadzane z pomocą zautomatyzowanych procedur procesy bądź serię procesów w związku z danymi osobowymi, do których należą gromadzenie, pobieranie, organizację, porządkowanie, zapisywanie, dopasowywanie bądź modyfikację, odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie bądź inne formy udostępniania, porównywanie bądź łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) ograniczanie przetwarzania danych
Ograniczanie przetwarzania danych oznacza oznaczanie zapisanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) profilowanie
Profilowanie, to wszelkie rodzaje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegające na tym, że dane osobowe wykorzystywane są do dokonywania oceny określonych aspektów osobistych w odniesieniu do osób fizycznych, w szczególności zaś do analizowania bądź przewidywania aspektów dotyczących świadczenia pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, niezawodności, zachowania, miejsca pobytu bądź zmiany miejsca pobytu danej osoby fizycznej.

f) pseudonimizacja
Pseudonimizacja, to przetwarzanie danych osobowych w sposób, dzięki któremu bez dodatkowych informacji dane osobowe nie mogą zostać przyporządkowane konkretnemu podmiotowi przetwarzania danych, o ile rzeczone informacje dodatkowe przechowywane są oddzielnie oraz podlegają środkom technicznym i organizacyjnym gwarantującym, że dane osobowe nie mogą zostać przyporządkowane do zidentyfikowanej osoby fizycznej bądź osoby fizycznej, której identyfikacja jest możliwa.

g) podmiot odpowiedzialny lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Podmiot odpowiedzialny lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, to osoba fizyczna bądź prawna, organ, instytucja bądź inna placówka, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki przetwarzania danych są narzucone przez prawo unijne bądź prawo państw członkowskich, wówczas podmiot odpowiedzialny bądź określone kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane przepisami prawa unijnego bądź przepisami prawa państw członkowskich.

h) podmiot przetwarzający dane
Podmiotem przetwarzającym dane jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja bądź inna placówka, która przetwarza dane na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.

i) odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja bądź inna placówka, której ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest ona osobą trzecią, czy nie. Jednakże, odbiorcami nie są organy, które w ramach określonego zlecenia badawczego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich mogą otrzymywać dane osobowe.

j) osoby trzecie
Osobą trzecią jest osoba fizyczna bądź prawna, organ, instytucja bądź inna placówka poza podmiotem przetwarzania danych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, podmiotem przetwarzającym dane oraz osobami, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotu przetwarzającego dane są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) zgoda
Zgoda, to wszelkie składane świadomie i jednoznacznie dla danego przypadku przez podmiot przetwarzania danych oświadczenia woli w formie wyjaśnienia albo innej jednoznacznie potwierdzającej czynności, poprzez które podmiot przetwarzania danych daje do zrozumienia, że zgadza się na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.


2. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

W rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej przepisów z zakresu ochrony danych oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:
Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin
Richthofenstraße 7
59558 Lippstadt
Niemcy
tel.: +49 151 – 65916007
e-mail: info@dolmetscher-und-übersetzungskanzlei.de

3. Ciasteczka

Strony internetowe (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) wykorzystują ciasteczka. Ciasteczka są plikami tekstowymi, które za pośrednictwem przeglądarki internetowej są umieszczane w systemie komputera i zapisywane w nim.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują ciasteczka. Ciasteczka zawierają tzw. cookie-ID. Cookie-ID, to jednoznaczny identyfikator ciasteczka. Składa się z szeregu znaków, pozwalającego na przyporządkowanie stron internetowych i serwerów konkretnej przeglądarce, w której zapisane zostało ciasteczko. Umożliwia to odwiedzonym stronom internetowym i serwerom odróżnienie danej przeglądarki podmiotu przetwarzania danych od zawierających inne ciasteczka innych przeglądarek internetowych. Dzięki jednoznacznemu identyfikatorowi ciasteczek, dana przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana.
Wykorzystując ciasteczka (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) może udostępniać użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, których udostępnienie nie byłoby możliwe bez korzystania z ciasteczek.
Poprzez ciasteczka informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane pod kątem użytkownika. Jak już zostało wspomniane, ciasteczka umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwianie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik wykorzystującej ciasteczka strony internetowej nie musi, na przykład, podawać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza tę stronę, ponieważ czynność tę przejmuje strona internetowa oraz ciasteczka pozostawione w systemie komputerowym użytkownika. Inny przykład, to plik typu cookie koszyka zakupowego w sklepie internetowym. Poprzez ciasteczko sklep internetowy zapamiętuje artykuły umieszczane przez klienta w wirtualnym koszyku.
Poprzez odpowiednie ustawienia używanej przeglądarki, podmiot przetwarzania danych w każdej chwili może uniemożliwić stosowanie przez naszą stronę internetową ciasteczek, a co za tym idzie, trwale odmówić umożliwienia ich wykorzystywania. Ponadto pozostawione już ciasteczka w każdej chwili mogą zostać usunięte poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach internetowych. Jeżeli podmiot przetwarzania danych dokona dezaktywacji ciasteczek w używanej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach może zdarzyć się, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dla niego w pełni dostępne.


4. Gromadzenie danych i informacji o charakterze ogólnym

Strona internetowa (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) przy każdym wywołaniu strony internetowej przez podmiot przetwarzania danych lub system automatyczny gromadzi szereg ogólnych danych i informacji. Wspomniane dane i informacje o charakterze ogólnym zapisywane są w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być informacje, takie jak (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez uzyskujący dostęp system, (3) strona internetowa, z której uzyskujący dostęp system został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. referrer), (4) podstrony, które poprzez system uzyskujący dostęp sterowane są na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, służące obronie przed zagrożeniami w przypadku ataku na nasze systemy technologii informacyjnej.
Podczas wykorzystywania tego rodzaju danych i informacji ogólnych (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) nie wyciąga żadnych wniosków dotyczących podmiotu przetwarzania danych. Informacje te są potrzebne do tego, by (1) poprawnie dostarczać treści naszej strony internetowej, (2) optymalizować treści naszej strony internetowej oraz ich reklamy, (3) zapewniać trwałe funkcjonowanie naszych systemów technologii informacyjnej oraz techniki naszej strony internetowej, a także (4) celem udostępniania organom ścigania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Te anonimowo gromadzone dane i informacje w związku z tym są przez (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) poddawane ocenie w celach statystycznych, a nadto w celu wzmocnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, by zagwarantować optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Zapisywane przez nas anonimowe dane dziennika wydarzeń serwera oddzielane są od wszystkich danych osobowych podawanych przez podmioty przetwarzania danych.


5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot przetwarzania danych ma możliwość dokonania rejestracji na stronie internetowej podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych w drodze podania danych osobowych. To, jakie dane osobowe przekazywane są przy tym podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych, wynika z wykorzystywanego do celów rejestracji formularza wprowadzania danych. Podawane przez podmiot przetwarzania danych dane osobowe gromadzone i zapisywane są wyłącznie do użytku wewnętrznego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz do celów własnych. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych może zlecić przekazanie tych danych jednemu bądź kilku podmiotom przetwarzającym dane, na przykład kurierowi, które to podmioty również wykorzystują dane wyłącznie do celów wewnętrznych, które należy przypisać podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych.
Poprzez rejestrację na stronie internetowej podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych zapisywany jest także przydzielany przez dostawcę usług internetowych (Internet-Service-Provider, ISP) podmiotu przetwarzania danych adres IP, data oraz godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się ze względu na to, że tylko w ten sposób można zapobiec naruszaniu naszych usług, zaś w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W tym wymiarze zapisywanie tych danych celem zabezpieczenia podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych jest konieczne. Zasadniczo dane te nie są przekazywane osobom trzecim, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki ich przekazywania lub o ile nie są one przekazywane na potrzeby postępowania karnego.
Rejestracja podmiotu przetwarzania danych w drodze dobrowolnego podania danych osobowych służy podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych do oferowania podmiotowi przetwarzania danych treści bądź usług, które z uwagi na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mają możliwość dokonania w każdym czasie modyfikacji podanych danych osobowych bądź zlecenia ich całkowitego usunięcia z zasobów danych podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych na żądanie w każdej chwili udzieli każdemu podmiotowi przetwarzania danych informacji o tym, jakie dane osobowe podmiotu przetwarzania danych są przechowywane. Ponadto podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych dokonuje korekty danych osobowych lub usuwa je na życzenie bądź sugestię podmiotu przetwarzania danych, o ile nie stoją temu na przeszkodzie żadne ustawowe zobowiązania w zakresie przechowywania danych. Informacji na ten temat udzieli podmiotowi przetwarzania danych każdy z pracowników podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.


6. Możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) z uwagi na ustawowe przepisy zawiera dane umożliwiające szybkie nawiązanie kontaktu z naszym przedsiębiorstwem ora komunikowanie się bezpośrednio z nami, w tym także ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot przetwarzania danych nawiąże kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych poprzez e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazane przez podmiot przetwarzania danych dane osobowe automatycznie zostaną zapisane. Tego rodzaju dobrowolnie przekazywane podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzania danych dane osobowe zapisywane są do celów obsługi bądź kontaktowania się z podmiotem przetwarzania danych. Wyżej wymienione dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.


7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu przetwarzania danych wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania albo jeżeli jest to wymagane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze bądź innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach, którym podlega podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych.
Jeżeli cel przechowywania jest nieaktualny albo w przypadku, gdy upłynął określony przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę termin ich przechowywania, wówczas dane osobowe są rutynowo i zgodnie z przepisami prawa blokowane bądź usuwane.


8. Prawa podmiotów przetwarzania danych


a) prawo do uzyskania potwierdzenia
Każdemu podmiotowi przetwarzania danych przysługuje przyznane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze prawo do domagania się od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych potwierdzenia tego, czy przedmiotem przetwarzania danych są dotyczące go dane osobowe. Jeżeli podmiot przekazywania danych chce skorzystać z prawa do uzyskania potwierdzenia, może w tym celu zwrócić się w każdej chwili do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

b) prawo do informacji
Każdemu podmiotowi przetwarzania danych przysługuje przyznane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze prawo do domagania się w każdym czasie od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie nieodpłatnej informacji na temat dotyczących jego osoby przechowywanych danych osobowych oraz kopii tej informacji. Ponadto Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze przyznały podmiotom przetwarzania danych prawo do informacji dotyczących następujących kwestii:
cele przetwarzania
kategorie przetwarzanych danych osobowych
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawnione zostały bądź zostaną dane osobowe, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich bądź organizacji międzynarodowych
o ile jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych albo – jeżeli udzielenie takiej informacji jest niemożliwe – kryteria ustalania długości tego okresu
przysługujące prawo do korekty bądź usuwania dotyczących ich danych osobowych albo do ograniczenia ich przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych lub prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania
istnieniu prawa do składania skarg do organu nadzoru
jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od podmiotu przetwarzania danych: wszelkie dostępnie informacje na temat pochodzenia tych danych
istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, określonego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz — przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje dotyczące zaangażowanej logiki oraz zakresu i pożądanych wpływów tego rodzaju przetwarzania dla podmiotu przetwarzania danych
Ponadto podmiot przetwarzania danych ma prawo do uzyskania informacji na temat tego, czy dane osobowe przekazywane są do państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym. Jeżeli tak jest, wówczas podmiot przetwarzania danych ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazywaniem danych.

Jeżeli podmiot przetwarzania danych chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w tym celu zwrócić się w każdej chwili do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

c) prawo do korekty
Każdemu podmiotowi przetwarzania danych przysługuje przyznane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze prawo do domagania się niezwłocznego skorygowania dotyczących go nieprawdziwych danych osobowych. Ponadto uwzględniając cele przetwarzania, podmiotowi przetwarzania danych przysługuje także prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych także poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
Jeżeli podmiot przetwarzania danych chce skorzystać z tego prawa do korekty, może w tym celu zwrócić się w każdej chwili do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

d) prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Każdemu podmiotowi przetwarzania danych przysługuje przyznane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze prawo do domagania się w każdym czasie od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie, by dotyczące go dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile zachodzi jedna z poniższych okoliczności oraz o ile przetwarzanie danych nie jest konieczne:
Dane osobowe zostały zgromadzone lub były w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są dłużej potrzebne. Podmiot przetwarzania danych wycofuje swoją zgodę stanowiącą podstawę przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO oraz brak jest innej podstawy prawnej pozwalającej na ich przetwarzanie.
Podmiot przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO składa sprzeciw wobec przetwarzania oraz nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione powody pozwalające na przetwarzanie danych albo podmiot przetwarzania danych składa sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
Dane osobowe są przetwarzane nielegalnie.
Usunięcie danych jest niezbędne do spełnienia określonego w prawie unijnym lub prawie państw członkowskich zobowiązania prawnego, któremu podlega podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych.
Dane osobowe gromadzone są w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego według art. 8 ust. 1 RODO.
Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych okoliczności, zaś dany podmiot przetwarzania danych chce zlecić usunięcie danych osobowych przechowywanych przez (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin), może on w każdej chwili zwrócić się w tym celu do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. Pracownik (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) zleci niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia danych.
Jeżeli dane osobowe (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) zostały upublicznione, zaś nasze przedsiębiorstwo jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązane jest do usunięcia danych osobowych, wówczas (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin), uwzględniając dostępną technologię oraz koszty wdrożenia, podejmuje odpowiednie środki – również o charakterze technicznym – by poinformować inne podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, o tym, że dany podmiot przetwarzania danych zwrócił się do wyżej wymienionych innych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych o usunięcie wszelkich linków do tych danych osobowych bądź kopii i replik tych danych osobowych, o ile nie zachodzi konieczność przetwarzania. Pracownik (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) zleci podjęcie odpowiednich kroków w danym przypadku.

e) prawo do ograniczenia przetwarzania
Każdemu podmiotowi przetwarzania danych przysługuje przyznane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze nieograniczone prawo do domagania się od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: prawdziwość danych osobowych została zakwestionowana przez podmiot przetwarzania danych na okres umożliwiający podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych weryfikację prawdziwości danych osobowych.
Przetwarzanie danych odbywa się nielegalnie, podmiot przetwarzania danych odrzuca możliwość usunięcia danych osobowych, zamiast tego domagając się ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych nie potrzebuje dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, jednak podmiot przetwarzania danych potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonywania bądź obrony tytułów prawnych.
Podmiot przetwarzania danych złożył sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zapadła jeszcze decyzja, czy uzasadnione przez podmiot odpowiedzialny powody są nadrzędne w stosunku do tych podanych przez podmiot przetwarzania danych.
Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych okoliczności, zaś dany podmiot przetwarzania danych chce zlecić ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin), może on w każdej chwili zwrócić się w tym celu do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. Pracownik (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) zleci ograniczenie przetwarzania danych.

f) prawo do przenoszenia danych
Każdemu podmiotowi przetwarzania danych przysługuje przyznane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze prawo do otrzymania od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie dotyczących tych podmiotów danych, które zostały udostępnione przez podmiot przetwarzania danych podmiotowi odpowiedzialnemu, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie. Ponadto podmiotom przetwarzania danych przysługuje prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez utrudnień ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu wcześniej udostępnione zostały dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody określonej w art. 6 ust. 1 litera a RODO lub art. 9 ust. 2 litera a RODO bądź na podstawie umowy określonej w art. 6 ust. 1 litera b RODO oraz przeprowadzane jest przy pomocy zautomatyzowanych procedur, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania przekazanego podmiotowi odpowiedzialnemu zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach działań organów publicznych. Ponadto podczas wykonywania swojego prawa do przenoszenia danych podmiot przetwarzania danych zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 RODO ma prawo spowodować, by dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jeden podmiot odpowiedzialny drugiemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to możliwe pod względem technicznym oraz o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.
Celem realizacji prawa do przenoszenia danych podmiot przetwarzania danych w każdej chwili może zwrócić się do pracownika firmy (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin).

g) prawo do sprzeciwu
Każdemu podmiotowi przetwarzania danych przysługuje przyznane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze prawo do wniesienia w każdym czasie z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji sprzeciwu wobec realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f RODO przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Dotyczy to także opierającego się na tych przepisach profilowania. Firma (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) w przypadku złożenia sprzeciwu nie będzie dłużej przetwarzać danych osobowych, chyba że możemy udowodnić istnienie ważnych i uzasadnionych podstaw przetwarzania danych, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności podmiotu przetwarzania danych albo jeżeli przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu bądź obronie tytułów prawnych.
Jeżeli (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) przetwarza dane osobowe do celów reklamy bezpośredniej, wówczas podmiot przetwarzania danych ma prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów tego rodzaju reklamy. Dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z tego rodzaju reklamą bezpośrednią. Jeżeli podmiot przetwarzania danych wniesie przeciwko firmie (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej, wówczas (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) nie będzie dłużej przetwarzała w tym celu danych osobowych.
Ponadto podmiot przetwarzania danych, z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dotyczącego go przetwarzania danych osobowych prowadzonego w firmie (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) do celów badań naukowych bądź historycznych albo do celów statystycznych określonych w art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Celem realizacji prawa do sprzeciwu podmiot przetwarzania danych w każdej chwili może zwrócić się bezpośrednio do każdego z pracowników firmy (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) albo do innego pracownika. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE, podmiot przetwarzania danych ma także prawo do wykonywania przysługującego mu prawa do sprzeciwu poprzez zautomatyzowanych procedur, w ramach których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

h) zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każdemu podmiotowi przetwarzania danych przysługuje przyznane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym – w tym profilowaniu -, która wywołuje skutki prawne dla danego podmiotu przetwarzania danych bądź w podobny sposób wywiera na niego istotny negatywny wpływ, o ile decyzja (1) nie jest konieczna do celu zawarcia bądź realizacji umowy pomiędzy podmiotem przetwarzania danych a podmiotem odpowiedzialnym albo (2) nie jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii bądź państw członkowskich, którym podlega podmiot odpowiedzialny, zaś wspomniane przepisy prawa zawierają odpowiednie środki zapewniające prawa i wolności oraz uzasadnione interesy podmiotu przetwarzania danych lub (3) nie jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu przetwarzania danych.
Jeżeli decyzja jest (1) konieczna do celu zawarcia bądź realizacji umowy pomiędzy podmiotem przetwarzania danych a podmiotem odpowiedzialnym albo (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu przetwarzania danych, wówczas (Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin) podejmuje odpowiednie środki, by zapewnić prawa i wolności oraz uzasadnione interesy podmiotu przetwarzania danych, do których należy co najmniej prawo do doprowadzenia do interwencji wobec danej osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, przedstawienia własnego punktu widzenia oraz do odwołania się od decyzji.
Jeżeli podmiot odpowiedzialny chce skorzystać ze swoich praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w takim przypadku w każdej chwili może zwrócić się do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

i) prawo do wycofania zgody dotyczącej ochrony danych
Każdemu podmiotowi przetwarzania danych przysługuje przyznane przez Europejskie Organy Ustawodawcze i Wykonawcze prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli podmiot przetwarzania danych chce skorzystać z przysługującego mu prawa do wycofania zgody, może w tym celu zwrócić się w każdej chwili do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.


9. Ochrona danych w aplikacjach o pracę i postępowaniach rekrutacyjnych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych gromadzi i przetwarza dane osobowe aplikujących w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się także drogą elektroniczną. Dotyczy to szczególnie przypadku, w którym aplikujący przekazuje odpowiednie dokumenty aplikacyjne podmiotowi odpowiedzialnemu drogą elektroniczną, na przykład poprzez e-mail lub umieszczony na stronie internetowej formularz internetowy. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zawrze z aplikującym umowę zatrudnienia, wówczas przekazane dane zostaną zapisane do zgodnych z przepisami prawa celów związanych ze stosunkiem zatrudnienia. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych nie zawrze umowy zatrudnienia z aplikującym, wówczas dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od daty powiadomienia o decyzji odmownej, o ile ich usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne inne uzasadnione interesy podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Inny uzasadniony interes w tym sensie stanowi na przykład obowiązek przedstawienia dowodu w postępowaniu zgodnym z Ustawą o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).


10. Przepisy ochrony danych dotyczące zastosowania i użytkowania Facebooka

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie umieścił na tej stronie internetowej komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest siecią społecznościową.
Sieć społecznościowa jest istniejącym w Internecie społecznościowym miejscem spotkań, społecznością internetową, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikowanie się oraz interakcje w przestrzeni wirtualnej. Siec społecznościowa może służyć jako platforma wymiany zdań i doświadczeń lub umożliwiać wspólnocie internetowej udostępnianie informacji osobistych lub dotyczących przedsiębiorstw. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, wysyłanie zdjęć oraz tworzenie sieci poprzez wysyłanie zaproszeń do grona znajomych.
Przedsiębiorstwem obsługującym Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych podmiotów przetwarzania danych spoza USA bądź Kanady jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Poprzez każde wywołanie jednej z podstron tej strony internetowej spowodowane przetwarzaniem danych przez podmiot odpowiedzialnych oraz na której umieszczona została wtyczka Facebooka (Facebook-Plug-In) przeglądarka internetowa w systemie technologii informacyjnej podmiotu przetwarzania danych automatycznie otrzymuje od danej wtyczki Facebooka polecenie pobrania prezentacji danej wtyczki Facebooka od Facebooka. Wykaz wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępny pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook uzyskuje informację, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot przetwarzania danych.
Jeżeli podmiot przetwarzania danych w tym samym czasie jest zalogowany do Facebooka, wówczas za każdym wywołaniem naszej strony internetowej przez podmiot przetwarzania danych oraz przez cały czas jego pobytu na naszej stronie internetowej Facebook rozpoznaje, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot przetwarzania danych. Informacje te gromadzone są przez wtyczki Facebooka oraz przyporządkowywane przez Facebook do konta danego podmiotu przetwarzania danych na Facebooku. Jeżeli podmiot przetwarzania danych naciśnie jeden z umieszczonych na naszej stronie internetowej przycisków Facebooka, na przykład przycisk „lubię to”, albo jeżeli podmiot przetwarzania danych zamieści komentarz, Facebook przypisze tę informację do osobistego konta użytkownika podmiotu przetwarzania danych na Facebooku oraz zachowa te dane osobowe.
Facebook otrzymuje za pośrednictwem swojej wtyczki informacje o tym, że podmiot przetwarzania danych odwiedził naszą stronę internetową zawsze wtedy, gdy podmiot przetwarzania danych w tym samym czasie jest zalogowany do Facebooka; ma to miejsce niezależnie od tego, czy podmiot przetwarzania danych kliknie wtyczkę Facebooka, czy nie. Jeżeli podmiot przetwarzania danych nie życzy sobie tego typu przekazywania tych informacji do Facebooka, można zapobiec przekazywaniu tych danych poprzez wylogowanie się z konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Opublikowane przez Facebook wytyczne dotyczące danych, które są dostępne pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, informują o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Ponadto wytyczne zawierają informacje na temat tego, jakie możliwości ustawień oferuje Facebook w zakresie ochrony prywatności podmiotu przetwarzania danych. Dostępne są również rozmaite aplikacje umożliwiające wstrzymanie przekazywania danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być używane przez podmiot przetwarzania danych w celu wstrzymania przekazywania danych do Facebooka.


11. Przepisy ochrony danych dotyczące zastosowania i użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie umieścił na tej stronie internetowej komponenty Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest narzędziem do analizy internetowej. Analiza internetowa obejmuje pozyskiwanie, gromadzenie i ewaluację danych poprzez śledzenie zachowania odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy internetowej gromadzi m.in. dane dotyczące tego, z jakiej strony internetowej podmiot przetwarzania danych trafił na daną stronę internetową (tzw. Referrer), jakie podstrony zostały wywołane bądź jak często i przez jaki czas oglądana była dana podstrona. Analiza internetowa stosowana jest głównie do celów optymalizacji stron internetowych oraz dla potrzeb analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.
Przedsiębiorstwem obsługującym komponenty Google-Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie do celów analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics wykorzystuje „_gat._anonymizeIp”. Przy pomocy tego dodatku adres IP łącza internetowego podmiotu przetwarzania danych jest skracany i poddawany anonimizacji przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa będącego sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Google Analytics umieszcza w systemie komputerowym podmiotu przetwarzania danych plik cookie. Pojęcie ciasteczek/plików cookie zostało objaśnione powyżej. Poprzez umieszczanie plików cookie Google umożliwia analizowanie korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym wywołaniem danych stron naszego serwisu internetowego, który obsługiwany jest przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych oraz w którym umieszczony został komponent Google-Analytics, przeglądarka internetowa w systemie komputerowym podmiotu przetwarzania danych automatycznie otrzymuje od danej wtyczki Google-Analytics polecenie przekazania Google danych do celów analizy internetowej. W ramach tej procedury technologicznej Google uzyskuje informacje dotyczące danych osobowych, takie jak adres IP podmiotu przetwarzania danych, które służą Google m.in. do identyfikacji pochodzenia odwiedzających i kliknięć oraz w konsekwencji do umożliwienia rozliczania prowizji. Przy pomocy pliku cookie zapisywane są informacje, takie jak godzina i data dostępu, miejsce, z którego nastąpił, a także częstotliwość odwiedzin podmiotu przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, wyżej wymienione dane osobowe, w tym adres IP łącza używanego przez podmiot przetwarzania danych, przekazywane są do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wspomniane dane osobowe zapisywane są przez Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dane osobowe pozyskane w ramach procedury technicznej w pewnych okolicznościach przekazywane są przez Google osobom trzecim.
Podmiot przetwarzania danych może, jak zostało już wyjaśnione wcześniej, w każdej chwili uniemożliwić stosowanie plików cookies przez naszą stronę internetową stosując odpowiednie ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zapobiec używaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również umieszczanie plików cookies w systemie komputerowym podmiotu przetwarzania danych przez Google. Ponadto umieszczone już przez Google Analytics pliki cookies można w każdej chwili usunąć przy pomocy przeglądarki internetowej lub innych programów.
Ponadto podmiot przetwarzania danych ma możliwość sprzeciwić się gromadzeniu wygenerowanych przez Google Analytics, dotyczących korzystania z tej strony internetowej danych oraz ich przetwarzaniu przez Google oraz uniemożliwić je. W tym celu podmiot przetwarzania danych musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek ten poprzez JavaScript informuje Google Analytics, że żadne dane i informacje dotyczące odwiedzania stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki przez Google klasyfikowana jest jako sprzeciw. Jeżeli system komputerowy podmiotu przetwarzania danych zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie, wówczas w celu dezaktywacji Google Analytics podmiot przetwarzania danych musi na nowo zainstalować dodatek do przeglądarki. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez podmiot przetwarzania danych lub inną osobę w obrębie jej kontroli, istnieje możliwość ponownej instalacji bądź aktywowania dodatków do przeglądarki.
Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google w zakresie ochrony danych są dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Szczegóły dotyczące Google Analytics dostępne są pod linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.


12. Przepisy ochrony danych dotyczące zastosowania i użytkowania Google-AdWords

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował z tą stroną internetową Google AdWords. Google AdWords jest narzędziem reklamy internetowej, które umożliwia reklamującemu wyświetlanie ogłoszeń zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy ustalenie określonych słów-kluczy, poprzez które ogłoszenie będzie wyświetlane w wynikach wyszukiwania Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik, korzystając z wyszukiwarki, wywoła wynik wyszukiwania odnoszący się do słów-kluczy. W sieci reklamowej Google ogłoszenia rozdzielane będą na powiązanych tematycznie stronach internetowych z wykorzystaniem automatycznego algorytmu oraz z uwzględnieniem określonych uprzednio słów-kluczy.
Przedsiębiorstwem obsługującym usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie powiązanych z interesami reklamy na stronach internetowych przedsiębiorstw trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej Google, a także umieszczanie obcych reklam na naszej stronie internetowej. Jeżeli podmiot przetwarzania danych poprzez ogłoszenie Google trafi na naszą stronę internetową, w systemie komputerowym podmiotu przetwarzania danych Google umieści tzw. conversion-cookie. Informacja na temat tego, czym są pliki cookies, została umieszczona powyżej. Plik typu conversion cookie po upływie trzydziestu dni traci ważność i przestaje służyć identyfikacji podmiotu przetwarzania danych. O ile plik conversion cookie jest ważny, służy on do uzyskiwania informacji na temat tego, czy określone podstrony, na przykład koszyk w systemie sklepu internetowego, były wywoływane na naszej stronie internetowej. Conversion cookies pozwalają zarówno nam, jak i Google na stwierdzenie tego, czy podmiot przetwarzania danych, który trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem ogłoszenia AdWords, wygenerował obrót, tzn. czy dokonał zakupu towaru bądź przerwał go. Pozyskane dzięki zastosowaniu conversion cookies dane i informacje wykorzystywane są przez Google do sporządzania statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Statystyki odwiedzin wykorzystywane są przez nas do ustalenia łącznej liczby użytkowników, którzy zostali do nas przekierowani poprzez ogłoszenia AdWords, a zatem do stwierdzenia sukcesu lub porażki danego ogłoszenia AdWords oraz optymalizacji naszych ogłoszeń AdWords w przyszłości. Ani nasze przedsiębiorstwo, ani inni reklamodawcy korzystający z AdWords nie otrzymują informacji pozwalających na identyfikację podmiotu przetwarzania danych.
Poprzez conversion cookie zapisywane są informacje osobowe, takie jak na przykład odwiedzane przez podmiot przetwarzania danych strony internetowe. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych dane osobowe, w tym adres IP używanego przez podmiot przetwarzania danych łącza internetowego przekazywane są przez nas do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wspomniane dane osobowe zapisywane są przez Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dane osobowe pozyskane w ramach procedury technicznej w pewnych okolicznościach przekazywane są przez Google osobom trzecim.
Podmiot przetwarzania danych może, jak zostało już wyjaśnione wcześniej, w każdej chwili uniemożliwić stosowanie plików cookies przez naszą stronę internetową stosując odpowiednie ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zapobiec używaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również umieszczanie plików conversion cookies w systemie komputerowym podmiotu przetwarzania danych przez Google. Ponadto umieszczone już przez Google AdWords pliki cookies można w każdej chwili usunąć przy pomocy przeglądarki internetowej lub innych programów.
Ponadto podmiot przetwarzania danych ma możliwość sprzeciwić się wykorzystywaniu przez Google reklamy dotyczącej zainteresowań. W tym celu podmiot przetwarzania danych z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej musi wywołać link www.google.de/settings/ads i aktywować tam odpowiednie ustawienia.
Dalsze informacje oraz przepisy Google w zakresie ochrony danych dostępne są pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


13. Przepisy ochrony danych dotyczące zastosowania i użytkowania Agendize

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych umieścił na tej stronie internetowej komponenty przedsiębiorstwa Agendize SAS i Agendize Services Inc. Agendize jest narzędziem służącym do ustalania terminu. Narzędzie do ustalania terminu rozszerza korzystanie ze strony internetowej w drodze stworzenia dodatkowej możliwości kontaktu. Gromadzenie danych prowadzone jest w celu ustalenia terminu.
Przedsiębiorstwem obsługującym Agendize jest Agendize SAS, 12 rue Bégand, 10000 Troyes, Francja.
Gromadzone będą następujące dane:
wybrany termin (data)
adres e-mail
numer telefonu komórkowego
zamówione usługi
inne dane, o ile zostały one przez Państwa podane
Zgromadzone dane będą usuwane po upływie ustalonego terminu.
Z treścią obowiązujących w Agendize przepisów w zakresie ochrony danych można zapoznać się pod adresem https://www.agendize.de/datenschutzerklaerung/.


14. Przepisy w zakresie ochrony danych dotyczące zastosowania i użytkowania Wipe Analytics

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych umieścił na tej stronie internetowej komponenty przedsiębiorstwa Wipe Analytics. Wipe Analytics jest narzędziem analizy internetowej. Analiza internetowa obejmuje pozyskiwanie, gromadzenie i ewaluację danych poprzez śledzenie zachowania odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy internetowej gromadzi m.in. dane dotyczące tego, z jakiej strony internetowej podmiot przetwarzania danych trafił na daną stronę internetową (tzw. Referrer), jakie podstrony zostały wywołane bądź jak często i przez jaki czas oglądana była dana podstrona. Analiza internetowa stosowana jest głównie do celów optymalizacji stron internetowych oraz dla potrzeb analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.
Przedsiębiorstwem obsługującym Wipe Analytics jest TENSQUARE GmbH, Wilhelminenstr. 29, 45881 Gelsenkirchen, Niemcy. Wipe Analytics umieszcza w systemie komputerowym podmiotu przetwarzania danych plik cookie. Pojęcie ciasteczek/plików cookie zostało objaśnione powyżej. Poprzez umieszczanie plików cookie Wipe Analytics umożliwia analizowanie korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym wywołaniem danych stron naszego serwisu internetowego, który obsługiwany jest przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych oraz w którym umieszczony został komponent Wipe Analytics, przeglądarka internetowa w systemie komputerowym podmiotu przetwarzania danych automatycznie otrzymuje od danej wtyczki Wipe Analytics polecenie przekazania Wipe Analytics danych do celów marketingu i optymalizacji. W ramach tej procedury technologicznej Wipe Analytics uzyskuje informacje dotyczące danych, które następnie wykorzystywane są do tworzenia anonimowych profili użytkowania. Pozyskane w ten sposób profile użytkowania służą do analizy zachowania podmiotu przetwarzania danych, który uzyskał dostęp do strony internetowej podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz poddawane są ewaluacji celem ulepszania i optymalizacji strony internetowej. Dane gromadzone za pośrednictwem wtyczki Wipe Analytics bez uzyskania uprzedniej wyraźnej i specjalnej zgody podmiotu przetwarzania danych nie będą wykorzystywane do identyfikacji podmiotu przetwarzania danych. Dane te nie będą łączone z danymi osobowymi lub innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.
Podmiot przetwarzania danych może, jak zostało już wyjaśnione wcześniej, w każdej chwili uniemożliwić stosowanie plików cookies przez naszą stronę internetową stosując odpowiednie ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zapobiec używaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również umieszczanie plików cookies w systemie komputerowym podmiotu przetwarzania danych przez Wipe Analytics. Ponadto umieszczone już przez Wipe Analytics pliki cookies można w każdej chwili usunąć przy pomocy przeglądarki internetowej lub innych programów.
Ponadto podmiot przetwarzania danych ma możliwość sprzeciwić się gromadzeniu wygenerowanych przez ciasteczko Wipe Analytics, dotyczących korzystania z tej strony internetowej danych oraz ich przetwarzaniu przez Wipe Analytics oraz uniemożliwić je. W tym celu podmiot przetwarzania danych musi wcisnąć przycisk umieszczania ciasteczek po linkiem https://www.wipe-analytics.de/opt-out, który aktywuje plik typu Opt-Out-Cookie. Aktywowany w ten sposób plik Opt-Out-Cookie zostanie umieszczony w systemie komputerowym używanym przez podmiot przetwarzania danych. Jeżeli po dokonaniu odmowy ciasteczka zostaną usunięte z systemu informatycznego podmiotu przetwarzania danych, wówczas podmiot przetwarzania danych musi ponownie wywołać wyżej wskazany link i aktywować nowy plik Opt-Out-Cookie.
Aktywowanie plików Opt-Out-Cookies wiąże się jednak z tym, że podmiot przetwarzania danych nie będzie mógł w pełni korzystać ze stron internetowych podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.
Obowiązujące przepisy Wipe Analytics w zakresie ochrony danych dostępne są pod adresem https://www.wipe-analytics.de/privacy.


15. Przepisy ochrony danych dotyczące zastosowania i użytkowania golocal i Meinungsmeister

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych umieścił na tej stronie internetowej widżet Meinungsmeister. Widżet Meinungsmeister służy to przedstawiania odwiedzającemu strony internetowej informacji na temat reputacji przedsiębiorstwa obsługującego stronę. Poprzez widżet Meinungsmeister odwiedzający może jednym kliknięciem przenieść się na zawierającą wszystkie opinie stronę pod adresem www.meinungsmeister.de, na której może zapoznać się z pozostałymi szczegółami.
Przedsiębiorstwem obsługującym widżet Meinungsmeister jest GoLocal GmbH & Co. KG, Landsberger Str. 94, 80339 Monachium, Niemcy. Golocal umieszcza w systemie informatycznym odwiedzającego ciasteczko sesyjne. Pojęcie ciasteczek/plików cookie zostało objaśnione powyżej. Ciasteczko sesyjne znika z chwilą opuszczenia strony internetowej. Za każdym wywołaniem danych stron naszego serwisu internetowego, który obsługiwany jest przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych oraz w którym umieszczony został widżet Meinungsmeister, przeglądarka internetowa w systemie komputerowym podmiotu przetwarzania danych z przyczyn technicznych automatycznie otrzymuje polecenie przekazania adresu IP oraz daty wywołania strony. Dane te są usuwane po upływie 7 dni.
Obowiązujące przepisy Meinungsmeister w zakresie ochrony danych są dostępne pod adresem https://www.meinungsmeister.de/datenschutz/.


16. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a RODO służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa prawna procesów przetwarzania danych, podczas których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest podmiot przetwarzania danych, tak jak na przykład w przypadku procesów przetwarzania niezbędnych do zrealizowania dostawy towarów albo świadczenia innej usługi lub usługi wzajemnej, wówczas podstawą przetwarzania danych jest treść art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy procesów przetwarzania, które są niezbędne do realizacji kroków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów i usług. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo podlega zobowiązaniu prawnemu, które wymaga przetwarzania danych osobowych, takiemu jak na przykład wypełnianie zobowiązań podatkowych, wówczas przetwarzanie danych opiera się na treści art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony zasadniczych interesów podmiotu przetwarzania danych lub innej osoby fizycznej. Takim przypadkiem mogłaby być na przykład sytuacja, w której odwiedzający doznałby obrażeń podczas wizyty w naszej placówce, w związku z czym jego nazwisko, wiek, dane kasy chorych bądź inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim. Wówczas podstawą przetwarzania danych byłaby treść art. 6 I lit. d RODO. Podstawą procesów przetwarzania może być także art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej oparte są procesy przetwarzania, których nie obejmuje żadna z wymienionych wcześniej podstaw prawnych, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osób trzecich, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu przetwarzania danych nie są nadrzędne. Tego rodzaju procesy przetwarzania dostępne są dla nas w szczególności ze względu na to, że wymieniane są one w szczególności przez Europejski Organ Ustawodawczy. Stanowi on, że istnienie uprawnionego interesu można zakładać w sytuacji, gdy podmiot przetwarzania danych jest klientem podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).


17. Uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych realizowane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych bądź osoby trzecie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 I lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest realizowanie naszej działalności biznesowej tak, by działać w interesie wszystkich naszych pracowników i udziałowców.


18. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium długości okresu przechowywania danych osobowych jest każdorazowo ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu przedmiotowe dane są rutynowo usuwane, o ile nie są dłużej potrzebne do realizacji bądź zawarcia umowy.


19. Ustawowe lub umowne przepisy w zakresie udostępniania danych osobowych; konieczność do zawarcia umowy; zobowiązanie podmiotu przetwarzania danych do udostępnienia danych osobowych; możliwe konsekwencje nieudostępnienia danych

Niniejszym informujemy Państwa, że udostępnianie danych osobowych częściowo stanowi obowiązek ustawowy (np. przepisy podatkowe) albo może wynikać z ustaleń umownych (np. dane partnera umowy). Zawarcie umowy może wymagać udostępnienia nam danych osobowych przez podmiot przetwarzania danych; dane te następnie muszą zostać przez nas poddane przetwarzaniu. Podmiot przetwarzania danych jest zobowiązany do udostępnienia nam danych osobowych na przykład w sytuacji, gdy nasze przedsiębiorstwo zawiera z nim umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia umowy z podmiotem przetwarzania danych. Przed udostępnieniem nam danych osobowych przez podmiot przetwarzania danych, ten ostatni winien zwrócić się do jednego z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje podmiot przetwarzania danych, czy w danym przypadku udostępnienie danych osobowych wynika z przepisów ustawowych bądź umownych albo czy jest niezbędne do zawarcia umowy, czy zachodzi obowiązek udostępnienia danych osobowych, a także o konsekwencjach ewentualnego nieudostępnienia danych osobowych.


20. Automatyczne podejmowanie decyzji

Jako świadome odpowiedzialności przedsiębiorstwo rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowania.

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych firmy DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, działający jako Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych, we adwokatami specjalizującymi się w zakresie ochrony danychDatenschutz Anwälten der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Zdjęcia

Obraz nagłówka: PIXABAY |  www_slon_pics | CC0 Public Domain